حسرت کار هر روزم همچون شمعی می سوزم (شور)

کانال تلگرام پلی سانگ