غمت در نهانخانه دل نشیند (شور)

کانال تلگرام پلی سانگ