من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد از علی تفرّشی

کانال تلگرام پلی سانگ